top of page

Obchodní podmínky pro grafiku

I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování grafických služeb uzavírané mezi Veronika Tarantíková (IČ: 71487111), dále jen „grafik“, a objednatelem, dále jen „klient“, v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

II. Předmět smlouvy Předmětem smlouvy je poskytnutí grafických služeb dle individuálních požadavků klienta, které zahrnují, ale neomezují se na, následující balíčky:

 1. Grafika z fotky

 2. Grafika pro chovatelské stanice

 3. Grafika pro firmy

III. Objednání grafických služeb

 1. Objednání služeb může být realizováno klientem prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (email, webový formulář) nebo telefonicky.

 2. Grafik po obdržení objednávky potvrdí její přijetí a dohodne s klientem podrobnosti ohledně rozsahu a specifikací grafického díla.

 3. Potvrzením objednávky a uhrazením zálohy je smlouva mezi grafikem a klientem uzavřena a termín realizace díla je zajištěn.

 

IV. Rozsah grafických služeb

 1. Grafika z fotky - Převedení předložené fotografie klienta do požadované grafické formy.

 2. Grafika pro chovatelské stanice - Vytvoření a design grafické identity pro chovatelské stanice, včetně log, vizitek, bannerů, a jiného propagačního materiálu.

 3. Grafika pro firmy - Komplexní grafické řešení pro firmy, zahrnující korporátní identitu, logotypy, firemní materiály a další brandingové prvky.

 

V. Práva a použití grafiky

 1. Po úplném uhrazení sjednané ceny za grafické služby přechází na klienta úplná práva k použití vytvořené grafiky.

 2. Grafika bude klientovi předána v digitální formě a klient je oprávněn grafiku libovolně používat, reprodukovat, upravovat nebo jinak disponovat s ní pro jakékoli účely, osobní či komerční.

 

VI. Dodání a platba

 1. Grafik se zavazuje dodat grafické dílo ve sjednané kvalitě a formátu, a to po úplném uhrazení ceny za grafický balíček.

 2. Klient je povinen uhradit cenu za grafické služby na základě faktury vystavené grafikem a to do termínu uvedeného na faktuře.

 

VII. Autorská práva

 1. Grafik si vyhrazuje právo použít ukázky vytvořeného grafického díla pro své portfolio, marketingové a propagační účely, pokud není sjednáno jinak.

 2. Přechodem práv na klienta není dotčeno morální právo autora díla.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoli změny nebo doplnění těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 2. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem jejich akceptace klientem a stávají se nedílnou součástí smlouvy.

bottom of page