top of page

Obchodní podmínky pro komerční užití

Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky podnikající fyzické osoby Veronika Tarantíková (IČ: 71487111), zapsané v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Kladna (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.​

 

Objednání fotografických služeb

 1. Klient se může objednat pomocí registračního formuláře na psifotografka.cz, emailu, telefonním čísle nebo na sociálních sítích.

 2. Fotograf potvrdí přijetí objednávky klienta a potvrdí datum, čas a místo fotografování. Tímto potvrzením dochází k uzavření smlouvy mezi fotografem a klientem.

 3. Fotograf vyžaduje uhrazení zálohy ve stanovené výši předem, aby se objednávka stala platnou. Záloha slouží jako záruka závazku klienta k objednaným službám a zajišťuje rezervaci fotografa na daný termín a čas.

 4. Klient je povinen poskytnout potvrzení o provedení platby zálohy fotografovi. Platba by měla být provedena dle instrukcí fotografa a potvrzení by mělo obsahovat informace o částce, datu a způsobu platby.

 5. Klient má možnost požádat o změnu data, času nebo místa fotografování nejpozději 48 hodin předem. Veškeré změny musí být dohodnuty mezi klientem a fotografem písemně nebo ústně. V případě zrušení objednávky po uplynutí lhůty 48 hodin předem dochází ke ztrátě zálohy.

 6. Klient je povinen poskytnout včasné a přesné informace fotografovi týkající se počtu osob, psů, speciálních požadavků nebo jiných podrobností souvisejících s objednanými službami.

 7. Fotograf je oprávněn zrušit nebo odložit datum fotografování z důležitých důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (email, zpráva na Facebooku, Instagramu nebo SMS). 

 8. Klient (a ostatní osoby účastnící se fotografování) souhlasí s aktivní spoluprací s fotografem během fotografování a dodržováním pokynů a instrukcí fotografa za účelem dosažení co nejlepších výsledků. V opačném případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.

Fotografické balíčky

 • Produktová fotografie: Cena dle dohody, vhodná pro prezentaci produktů v komerčních materiálech.

 • Chovatelské stanice: Cena dle dohody, pro komerční propagaci chovatelských stanic a jejich chovných jedinců.

 • Psí akce: Cena dle dohody, pro dokumentaci a propagaci psích akcí a soutěží.

Výběr a zpracování fotografií

 1. Fotograf posílá galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě klientovi nejpozději 1 týdne od data fotografování (pokud není domluveno jinak). Počet náhledů není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku (není-li domluveno jinak).

 2. Fotografie si klient vybírá v co možná nejkratší časové lhůtě z online galerie, kde se nachází již přebrané snímky (náhledy) fotografem. Fotograf má právo výběr fotografií po konzultaci poupravit (například kvůli kvalitě vybraného snímku).

 3. Klient je povinen provést okamžitou kontrolu fotografií při odběru. Reklamace týkající se technického zpracování nebo zjevných vad fotografií musí být uplatněny neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od obdržení fotografií. Fotograf si vyhrazuje právo provést opravu nebo přefocení v případě doložení oprávněné reklamace.

 4. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).

 5. Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.

 6. Pokud to není výslovně požadováno klientem, má fotograf volnou ruku z hlediska úprav fotografií. Klient si je vědom fotografického stylu fotografa. Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. Pokud klient během vývoje požaduje změny, musí uhradit jakékoli další náklady, které mohou vzniknout.

 7. U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění drobných smítek, ospalek a slin.

 8. Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, zeštíhlení, náročná retuš pleti atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300 Kč za fotografii – za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.

 9. Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci.

 10. Fotografie mají odpovídající kvalitu k odpovídající pozorovací vzdálenosti. Prohlížení případných nedostatků po zvětšení/přiblížení fotografie, není důvodem k reklamaci.

 11. Klient je povinnen uhradit částku za objednaný fotografický balíček (ponížený o již zaplacenou zálohu) na bankovní účet fotografa po vybrání fotografií k úpravě. Fotograf si vyhrazuje právo neodevzdat objednané a upravené fotografie, dokud není platba kompletně uhrazena.

Dodání fotografií

 1. Fotografie jsou klientovi dodávány nejpozději do 1 týdne od data přijetí plné výše platby (není-li dohodnuto jinak). 

 2. Pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez stresu pro obě strany.

 3. Fotograf zasílá fotografie přes online úschovnu. Odkaz ke stažení fotografií je funkční pouze omezený počet dní, po jeho vypršení zásilku nelze stáhnout a je potřeba, aby ji fotograf nahrál znovu.

 4. Zpracované fotografie jsou dodávány ve formátu JPG, není-li dohodnuto jinak.

 5. Fotograf není odpovědný za ztrátu již odevzdaných fotografií. Klient si fotografie po obdržení stáhne do svých zařízení a ideálně zazálohuje. Fotograf neručí za to, že bude mít fotografie na svém úložišti k dispozici i po několika letech od jejich pořízení.

 6. Fotograf zajišťuje archivaci fotografií pořízených během fotografování po dobu jednoho měsíce od data jejich pořízení. Po uplynutí tohoto období není fotograf povinen uchovávat fotografií a není zodpovědný za jejich uchování. Klient je odpovědný za zálohování a dlouhodobé uchování fotografií po uplynutí tohoto období.

Autorská práva

 1. Všechny fotografie pořízené fotografem jsou jeho vlastnictvím jakožto autora díla a jsou chráněny autorským právem dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Klient bere na vědomí, že fotografie jsou chráněny právními předpisy týkajícími se autorského práva a intelektuálního vlastnictví.

 2. Klient získává neomezená práva k využití fotografií pro jakékoli komerční účely, včetně reklamy, marketingu, tisku a online prezentace.

 3. Fotografie nesmí být upravovány bez předchozího písemného souhlasu fotografa.

 4. Fotograf si vyhrazuje právo na použití fotografií pro své portfoliu, výstavy a vlastní marketingové účely.

 5. Jakékoli využití fotografií nesmí narušovat reputaci fotografa nebo jeho služeb.

 6. V případě porušení autorských práv fotografa nebo nevhodným zacházením s fotografiemi a narušení reputace fotografa, si fotograf vyhrazuje právo na náhradu škody a uplatnění právních kroků podle platných právních předpisů.

 

bottom of page